Bà Nguyễn Mai Trang

Back office director (Giám đốc khối hỗ trợ)