Cập nhật thực đơn giao hàng nhà hàng Cây Cau

Thực đơn cập nhật áp dụng cho mang đi và giao hàng

Từ ngày 25/9/2021 tới khi có thông báo tiếp theo